Виртуальная приемная

Офис регистратора

Email: Front-office@narxoz.kz
Телефон: +7 727 377 11 11
Офис эдвайзеров 
Email: zhansaya.sady@narxoz.kz
Email: arailym.kozhabekova@narxoz.kz
Email: alexandr.shtumpf@narxoz.kz
Телефон: +7 727 377 11 11
Деканат по работе со студентами
Email: studentlife@narxoz.kz