АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ

Caer журналында ғылыми мақаланы жариялауға қойылатын талаптар
Журналы нөмірін шығару тәртібі
Мақаланы рецензиялау тәртібі
Жариялау ақысы
Мақаланы қабылдау туралы
Журнал редакциясы бұрын жарияланаған мақалаларды қабылдайды. Мақала электронды форматта (.doc, .docx) ұсынылады, материалдар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. Журналдың бір нөмірінде автор бірлескен авторлықты қосқанда бір мақаладан артық жариялай алмайды. Бір мақала авторларының саны 3 адамнан аспауы тиіс.
Мақаланың көлемі мен сараптамалық қорытынды
Негізгі мәтін көлемі (тақырыптан, авторлар туралы ақпараттан, аңдатпа, түйін сөздерден, әдебиеттер тізімін қоспағанда) 12-16 беттен тұратын ғылыми мақала (.doc, .docx фарматтарында) журнал сайтындағы мақалалар жіберу жүйесі арқылы редакцияға жеткізіледі. Мақаланың ашық баспасөзде жариялануы мүмкін екендігі туралы сараптамалық қорытынды қоса жіберілуі қажет.
Шрифт
Шрифт - Times New Roman. Кегль - 14 пт. Туралау - мәтіннің ені бойынша. Жоларалық интервал – бір аралық. Абзац - 1,25 см. Өрістер: жоғарғы және төменгі - 2 см; сол жағы - 3 см және оң жағы - 1 см;
Формулалар
Формулалардың нөмірленуі мәтін бойынша бір-бірімен қиылысу қажет. Мақаланың негізгі мәтіні формуладан оны бергенге дейін және одан кейін бір бос жолмен бөлінеді. Формулалардың нөмірленуі оң жақ шетіне, ал формула ортасында орналасады. Барлық айнымалылардың шифры шешілуі керек. Толығырақ дизайн ережелерінде. .
Суреттер мен кестелер
Суреттер (графиктер, диаграммалар) және кестелер мәтінде нөмірленіп, атауы көрсетіліп (Мысалы, 1-сурет – сурет атауы) және ескерту (12 пт.) ретінде дереккөзі беріледі (Мысалы, Ескерту – […] дереккөзі негізінде автор(лар)мен құрастырылған). Кестелер / суреттер нөмірленуі мәтін бойынша бір-бірімен қиылысуы қажет. Суреттер кестелерден тәуелсіз нөмірленеді. Суреттер (графиктер, диаграммалар) мен кестелер мақаланың жалпы көлемінің 20 %-нан аспауы тиіс. Кесте, сурет сөздері қысқартусыз толығымен жазылып, сызықшадан кейін атауы беріледі. Сурет көлемі ені 16 см; ұзындығы 24 см.-ден аспауы қажет. Суреттердегі жазылымдар мөлшері 9 пт. Мақала мәтінінде әр кестелер мен суреттерге сілтемелер болу қажет.
Сурет атауы оның астында орталық туралаумен (Times New Roman 14 пт) беріледі. Толығырақ дизайн ережелерінде.
Кестелер
Кесте құру барысында Word немесе Excel мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Қолдан құрастырылған кестелер (сөзаралық кеңістік арқылы) қолданылмайды. Кестелерді рәсімделуі: кесте атауы оның үстінде жолдың сол жақ бетінен абзац қойылмай (Times New Roman 14 пт.) беріледі. Кесте бойынша қосымша ақпарат 12 пт. Мөлшерінде жазылады. Кесте нөмірінен кейін сызықша арқылы кесте атауы бас әріптен бастап жазылады. Толығырақ дизайн ережелерінде.
Мақал құрылымы
Жоғарғы сол жақ бұрышта МРНТИ коды көрсетіледі, келесі жолда – JEL Classification коды (қою қара шрифт, 14 пт.)
Бір жол тастап ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде:
1) Мақала тақырыбы (қою қара шрифт, 14 пт., туралауы – орталық бойынша). Мақала тақырыбы қысқартылған сөдерді қоспауы қажет.
2) Бір жол тастап автор(лар)дың тегі мен инициалдары беріледі Через одну строку представляются – инициалы и фамилия (қою қара шрифт, 14 пт.). Келесі жолда автор(лар)дың жұмыс орны мекемесінің / ұйымның толық атауы (аффилиация), қаласы, мемлекет көрсетіледі (қарапайым шрифт, 12 пт.). Туралау – орталық бойынша.
3) Бір жол тастап 150-200 сөздерден тұратын аңдатпа (14 пт., туралау – беттің ені бойынша) беріледі. Аңдатпа құрылымы келесі МІНДЕТТІ элементтерді қосады: зерттеудің мақсаты, әдіснамасы, зерттеудің бірегейлігі / құндылығы, зерттеу нәтижелері, түйін сөздер – 4-6 сөздер немесе сөз тіркестері. Толығырақ дизайн ережелерінде.

Central Asian Economic Review журналына ғылыми мақалаларды қабылдау caer.narxoz.kz сайтындағы электронды жіберу жүйесі (Мақаланы жіберу) арқылы жүзеге асырылады. Мақаланың электронды нұсқасы, мақаланы жариялау мүмкіншілігі туралы сараптамалық қорытынды, төлем туралы квитанцияның электронды нұсқасы Қолданбалы зерттеулер институтының бас маманына келіп түседі.
Бас маман ғылыми мақалаларды қарастырудағы қызметі келесідей:
1. Журналдың веб-сайтында орналастырылған мақаланы техникалық рәсімдеу ережелерін сақтау. Егер сәйкессіздік анықталса, мақала сайтқа электронды түрде беру жүйесі арқылы (өтінімді жіберу) мақаланы алған күннен бастап 2-3 жұмыс күні ішінде авторға қайтарылады.
2. «Нархоз университетінде стреплагиатизмнің жұмыс істеу ережелерін анықтайтын плагиаттың анықталуы мен алдын-алу ережелеріне» сәйкес, авторға және қарыз алу көзіне сілтеме жасамай, авторға және қарыз көзіне сілтеме жасамай-ақ пайдалану (Университеттің Ғылыми кеңесінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда № 4 бекітілген) www.strikeplagiarism.com бағдарламасы. Ғылыми мақалалар мәтінінің өзіндік ерекшелігі 80% және одан жоғары болуы керек. Бұл жағдайда Ұқсастық қатынасы 1 және Ұқсастық қатынасы 2 сәйкесінше 20% және 2% -дан аспауы керек. Осы талаптарға сай келмейтін мақалалар, сондай-ақ тексеру актісі 2-3 жұмыс күні ішінде авторға қайтарылады.
Тексеруді жинап, өткізгеннен кейін мақалалар журналдың редакциялық алқасының техникалық редакторына (хатшысына) беріледі.
Редколлегияның техникалық редакторы (хатшы):
  1. мақаланың журналдың профиліне сәйкестігін тексереді. Сәйкес келмеген жағдайда мақаладан бас тарту туралы шешім қабылдайды;
  2. журналдың профиліне сәйкес мақалаларды рецензиялауға ұсынады. Мақалалар автор (лар) туралы мәліметтерді көрсетпестен рецензенттерге ұсынылады. Рецензент ұсынылған мақаланы алған күннен бастап екі аптаның ішінде қарастырып, Стандартты нысанға сәйкес ресімделген рецензияны техникалық редакторға (хатшыға) жіберуі керек. Рецензия журнал редакциясында сақталады;
  3. рецензиялардың уақытылы түсуін және олардың стандартты нысанға сәйкестігін қадағалайды;
  4. рецензиялау нәтижелері бойынша қайта қарауды қажет ететін мақалаларды авторларына қайтарады. Рецензия мақала авторына рецензенттер туралы ақпаратты көрсетпестен беріледі;
  5. уақыт талаптарын қатаң сақтай отырып, рецензенттердің ескертулерінің негізінде түзетуден кейін мақаланы қайта қарауға жібереді;
  6. жариялауға ұсынылған мақалаларға сәйкес журналдың келесі нөмірінің тақырыбы мен мазмұнын қалыптастырады;
  7. шығарылым нәтижелері туралы есеп жасайды және редакцияның отырысында журналдың макетін ұсынады;
  8. бас редактордың қолы қойылған мақұлданған журнал нөмірін баспагерге ұсынады.
Рецензиялау тәртібі
Журналда мақалалар жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды тәуелсіз ғалымдардың 2 пікірі (рецензия) негізінде жасалады. Рецензент мақаланың ғылыми бағытына сәйкес келуі керек және ол жариялауға қабылданған мақаланың мазмұнына жауапты болады. Мақалалар автор(лар) туралы мәліметтерді көрсетпестен рецензенттерге ұсынылады. Рецензент ұсынылған мақаланы алғаннан кейін екі аптаның ішінде қарап, шешім қабылдауы тиіс. Рецензия мақала авторына рецензенттер туралы ақпаратты көрсетпестен беріледі.

Төлем туралы мәліметтер:

Шолуды ескере отырып, жариялау құны - 15000 теңге.

«Narxoz University» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
050035, Алматы, ул. Жандосова, 55 жаста
17 KBE
БСН: 010740002528
ИИК: KZ05965F010001568380
БИК: IRTYKZKA
Тағайындалу коды: 100349 - Басқа қызметтер: CAER-де жариялау үшін төлем ... (автордың аты-жөні)

© 2020 CAER
Байланыс
Жандосова, 55, Алматы, Қазақстан, 050035
+7 (727) 377-12-78
caer@narxoz.kz